Jak stworzyć test?

Spis treści

Test

Tworzenie bazy pytań

​​​​ Dodawanie pytań do testu

​​​​ Podstawowe rodzaje pytań

 Test

Moduł Test pozwala prowadzącemu na tworzenie testów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, dopasowywań i innych rodzajów. Każde podejście jest automatycznie oceniane jeśli pozwala na to rodzaj pytania. Prowadzący może decydować czy wyświetlać informacje zwrotne lub poprawne odpowiedzi.W kursie należy włączyć „Tryb edycji” wybierając zielony przycisk umieszczony po prawej stronie.

imm1

Następnie w sekcji tematu, w wybranym przez siebie miejscu należy wybrać „Dodaj aktywność lub zasób”.

imm2

Po kliknięciu pokaże się okno dodawania aktywności. Wybieramy opcję „Test (Quiz)”.

imm3

Otwarta zostanie strona „Dodawanie nowego Testu”. Należy podać nazwę, która będzie wyświetlać się jako nazwa testu. Opis zawartości jest opcjonalny.

imm4

Istnieją dodatkowe możliwości, które dostępne są w kolejnych sekcjach. Zostaną opisane najważniejsze z nich. Są to:

CZAS

imm5

Otwórz test – są to data i godzina, od których test ma być otwarty do wykonania,

Zamknij test – są to data i godzina, o których test ma być zamknięty do wykonania,

Limit czasu – jest to czas przez który użytkownicy będą mieli możliwość wykonać pytania testowe. Po jego upływie zapisze odpowiedzi, które udzielili,

Po upływie czasu – należy wybrać opcję „otwarte podejścia są zapisywane automatycznie”. Dzięki temu nawet jeśli studentowi skończy się czas wykonywania testu odpowiedzi zostaną zapisane.

Okres karencji

OCENA

imm6

Kategoria ocen

Próg zaliczeniowy - to ustawienie określa minimalną ocenę wymaganą do zaliczenia,

Dostępne podejścia – jest to możliwa liczba podejść do testu, czyli to ile razy test może student wykonać,

Metoda oceniania - jeżeli dozwolone są wielokrotne próby rozwiązania quizu, to istnieją różne sposoby wykorzystania ocen za poszczególne próby do obliczenia ostatecznej oceny za rozwiązanie quizu.

Ocena najwyższa - oceną ostateczną jest najwyższa (najlepsza) ocena spośród wszystkich ocen za poszczególne próby,

Ocena średnia - oceną ostateczną jest średnia ocen za wszystkie próby,

Ocena pierwsza - oceną ostateczną jest ocena za pierwszą próbę rozwiązania (inne próby są zignorowane),

Ocena ostatnia - oceną ostateczną jest ocena przyznana za ostatnią próbę rozwiązania.

WYGLĄD

imm7

Nowa strona - dla dłuższych quizów można podzielić test na strony,

Metoda nawigacji - w sekwencyjnym trybie nawigacji, student musi przejść przez quiz w określonej kolejności pytań, nie może wrócić do poprzedniego pytania, ani przeskoczyć do przodu.

ZACHOWANIE PYTAŃ

imm8

Zmień kolejność wewnątrz pytania - jeśli opcja jest włączona, możliwe odpowiedzi do każdego pytania będą losowo wymieszane, o ile opcja ta jest także włączona w ustawieniach samego pytania. To ustawienie ma zastosowanie tylko do pytań, które mają wiele wariantów odpowiedzi, takich jak wielokrotny wybór lub dopasowanie,

Jak zachowują się pytania - studenci mogą korzystać z pytań w teście w wielu trybach. Na przykład studenci podają odpowiedzi na wszystkie pytania, a następnie zatwierdzają cały test, zanim dostaną ocenę czy komentarz. To jest "Opóźniona informacja zwrotna”. Z kolei można spowodować, że od razu po odpowiedzi student otrzymuje punktację, a w przypadku pomyłki ma szansę skorygować odpowiedź, z tym że otrzyma mniej punktów za powtórkę. Ten tryb nazywa się "Interaktywny z powtórzeniami",

Każda nowa próba na podstawie poprzedniej - jeżeli dozwolone są wielokrotne próby, a ta opcja ustawiona jest na Tak, wtedy każda nowa próba będzie już zawierać rozwiązania z poprzedniej próby. Pozwala to na wypełnienie testu w kilku podejściach.

OPCJE PRZEGLĄDU

imm9

Opcje te decydują, jaką informację i kiedy mogą zobaczyć studenci, gdy przeglądają podejścia do quizu lub raporty quizu.

Natychmiast po próbie - oznacza w ciągu dwóch minut po zakończeniu.

Później, gdy quiz jest wciąż otwarty - oznacza po dwóch minutach, a przed datą zamknięcia quizu. "

Po zamknięciu quizu - oznacza czas, gdy data zamknięcia quizu minęła. Jeżeli quiz nie ma daty zamknięcia, ten stan nie zostanie nigdy osiągnięty.

 

DODATKOWE OGRANICZENIA PODEJŚĆ DO TESTU

imm10

Wymagane hasło - to pole jest opcjonalne. Jeśli wpisane zostanie tutaj hasło, studenci będą musieli je podać aby wypełnić quiz,

Wymagany adres sieciowy - można ograniczyć dostęp do quizu do konkretnych studentów łączących się za pomocą sieci LAN lub Internetu definiując listę oddzielonych przecinkami pełnych lub częściowych adresów IP. Przykład: 192.168. 231.54.211.0/20, 231.3.56.211,

Wymuszone opóźnienie między 1 i 2 próbą - jeśli opcja jest włączona, student musi odczekać określony czas, zanim będzie mógł próbować rozwiązać testu po raz drugi,

Wymuszone opóźnienie między późniejszymi próbami - jeśli opcja jest włączona, uczeń musi odczekać określony czas, zanim będzie mógł próbować rozwiązać testu po raz trzeci i kolejny raz.

OGRANICZ DOSTĘP

imm11

Możliwe jest dodanie ograniczenia dostępu np. ustawienie, że student musi należeć do wydziału, kierunku, grupy dziekańskiej.

imm12

Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z konfiguracją należy kliknąć przycisk „Zapisz i wróć do kursu”.

imm13

Test po utworzeniu nie posiada w swoim obrębie pytań, należy stworzyć ich bazę i dodać je do testu. Zostanie to przedstawione w kolejnym punkcie.

Tworzenie bazy pytań

W bazie pytań możemy tworzyć na bieżąco nowe pytania, importować pytania z innych kursów za zgodą ich autorów, porządkować i katalogować posiadane zasoby pytań oraz wykorzystywać je do tworzenia testów dla studentów. Skupimy się na stworzeniu bazy pytań dla testu.

W celu stworzenia bazy pytań należy kliknąć trybik umieszczony w prawym górnym rogu. Z listy wybrać należy opcję „Więcej”.

imm14

Zostaniemy przeniesieni do karty „Administracja kursem”. W zakładce „Administracja kursem” znajduje się sekcja „Baza pytań”.

imm15

W celu dodania pytania należy wybrać opcję „Pytania”.

imm16

Dodanie nowego pytania jest możliwe po kliknięciu opcji „Dodaj nowe pytanie …”.

imm17

Otworzy się okno, w którym można wybrać rodzaj pytania. Najczęściej wybierane jest pytanie o nazwie „Wielokrotny wybór”, dlatego dla niego zostanie wykonany przykład. Inne rodzaje pytań opisane zostały w punkcie numer IV – Podstawowe rodzaje pytań. Po wybraniu opcji „Wybór wielokrotny” należy kliknąć opcję „Dodaj”.

imm18

Otworzy się strona dodawania pytania wielokrotnego wyboru.

Strona składa się z kilku sekcji. Najważniejsze z nich to:

OGÓLNE

imm19

Nazwa – wyświetlana nazwa pytania,

Treść pytania – treść zadania, które jest do rozwiązania,

Domyślna punktacja – ile punktów za dane pytanie jest przyznawane (domyślnie 1).

imm20

Ogólna informacja zwrotna – ogólna informacja zwrotna jest wyświetlana studentowi, gdy odpowiedział już na pytanie. W przeciwieństwie do Informacji zwrotnej, która zależy od typu pytania i udzielonej odpowiedzi , ta sama Ogólna informacja zwrotna jest wyświetlana wszystkim studentom. Można użyć Ogólnej informacji zwrotnej, aby dać studentom wskazówkę, jakiej dziedziny dotyczyło pytanie, lub dać im link do dodatkowych informacji, które mogą wykorzystać, jeśli nie zrozumieli pytania,

Jedna lub wiele odpowiedzi – pozwala wybrać czy tylko jedna, a może wiele odpowiedzi ma być poprawnych,

Wymieszaj odpowiedzi – miesza zdefiniowane propozycje odpowiedzi,

Numerowanie odpowiedzi – nadaje opcjom swoje odnośniki np. a, b, c.

ODPOWIEDZI

imm21

Możliwe jest dodanie kilku wariantów. Jeden wariant składa się z trzech pól.

imm22

1 – Wybór – jest to pierwszy wariant odpowiedzi,

2 – Ocena – w przypadku ustawienia 100% jest to jedyna odpowiedź prawidłowa, dla ŻADEN odpowiedź jest niepoprawna. Jest to pole WYMAGANE.

3 – ​​ Informacja zwrotna - zależy od udzielonej odpowiedzi, jest opcjonalna.

 

USTAWIENIA DLA WIELU PRÓB

imm23

Ważne jest ustawienie pola „Kara dla każdej błędnej próby” na 0%. Wtedy za błędną odpowiedź student nie będzie miał odejmowanych punktów.

Dodatkowe informacje o danej funkcjonalności:

Ta opcja decyduje, jakie są następstwa każdej nieudanej próby. Kara wyrażana jest jako ułamek całkowitej oceny za pytanie, więc jeśli pytanie jest warte 3 punkty, a kara wynosi 0.3333333, to uczeń zdobędzie 3 p, jeśli odpowie dobrze za pierwszym razem, 2 p - jeśli za drugim, a 1 p - jeśli dopiero w trzeciej próbie.

Zapisanie pytania odbywa się przez klikniecie „Zapisz zmiany”.

imm24

PRZYKŁAD STWORZENIA PYTANIA

Krok 1:

imm25

Krok 2:

imm26

Krok 3:

imm27

Krok 4:

imm28

Krok 5:

imm29

Pytanie prezentuje się następująco:

imm30

Dodawanie pytań do testu

Dodawanie pytań do testu odbywa się z poziomu kursu.Należy wejść do kursu i kliknąć dodaną funkcjonalność testu.

imm31

Otworzy się strona testu. Należy kliknąć trybik u góry po prawej stronie. Z listy należy wybrać opcję „Edytuj zawartość testu”.

imm32

Dodanie pytań do testu jest możliwe po kliknięciu przycisku „Dodaj”.

imm33

Otworzy się lista rozwijana. Możliwe jest dodanie nowego pytania lub wybór z bazy pytań, w której wcześniej ​​ stworzyliśmy pytania. Jeśli mamy pytania w bazie pytań wybieramy opcję numer 2.

imm34

Zaznaczamy pytanie poprzez kliknięcie w kwadracik numer 1. Następnie klikamy przycisk „Dodaj wybrane pytania do testu”.

imm35

Dodane pytanie jest widoczne na liście.

imm36

Działamy tak samo w przypadku większej ilości pytań w bazie pytań.

Stworzenie nowego pytania dla danego testu. Można wykonać wybierając opcję numer 1 po kliknięciu przycisku „Dodaj”.

imm37

Otwiera się okno wyboru rodzaju pytania. Działamy tak jak w przypadku dodawania pytania do bazy pytań.

 

 

Podstawowe rodzaje pytań

Dla aktywności „Test (Quiz)” istnieje wiele rodzajów pytań. W instrukcji przedstawiamy te, które są najczęściej wykorzystywane.

PRAWDA/FAŁSZ

Student ma tylko dwie możliwości odpowiedzi na tego rodzaju pytanie: prawda lub fałsz. Treść pytania może zawierać obraz lub kod HTML. Gdy informacja zwrotna jest włączona, odpowiedni komunikat zwrotny jest pokazywany uczniowi po odpowiedzi. Na przykład, jeśli poprawną odpowiedzią jest „Fałsz”, ale odpowiedzą „Prawda” (błąd), wyświetlana jest informacja zwrotna „Prawda”.

KRÓTKA ODPOWIEDŹ 

Pozwala na odpowiedź do kilku wyrazów. Odpowiedź jest porównywana z wzorcowymi odpowiedziami, które mogą zawierać znaki wieloznaczne.

WYBÓR WIELOKROTNY

Umożliwia wybór jednej lub kilku z listy proponowanych odpowiedzi.

ESEJ

To pytanie, które pozwala na odpowiedź w kilku zdaniach lub akapitach. To pytanie musi być ocenione osobiście przez Prowadzącego.

DOPASOWANIE

Odpowiedź na każde z pytań składowych musi być wybrana z listy możliwości, wyświetlanych po prawej stronie.
» Pomoc techniczna